Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Známi rodáci
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Počet obyvateľov k 31.12.2020 spolu: 1805 /muži 901, ženy 904/
Predproduktívny vek: /0-14/ spolu 223
Produktívny vek: /15-64/ spolu 1242
Poproduktívny vek: /65 a viac/ spolu 340
Priemerný vek: 43,78

 

Počet obyvateľov podľa ulíc:

Obec Jacovce

 

29

Bedzianska

 

23

Bočná

 

6

Brezová

 

62

Farská

 

179

Hlboká

 

99

Javorová

 

51

Kuzmická

 

128

Májová

 

489

Pekárenská

 

17

Pod Hôrkou

 

109

Poľná

 

132

Potočná

 

15

Pri Majeri

 

46

Slobody

 

87

Školská

 

30

Záhradkárska

 

7

Záplotie

 

71

Zemianská

 

225

 

Rok 2020

Počet obyvateľov: 1805 (k 31.12.2020)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2020:
Narodení: 11
Zomrelí: 28
Prisťahovaní: 46
Odsťahovaní: 26

 

Rok 2019

Počet obyvateľov: 1802 (k 31.12.2019)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2019:
Narodení: 10
Zomrelí: 22
Prisťahovaní: 46
Odsťahovaní: 34

 

Rok 2018

Počet obyvateľov: 1801 (k 31.12.2018)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2018:
Narodení: 19
Zomrelí: 21
Prisťahovaní: 30
Odsťahovaní: 34

 

Rok 2017

Počet obyvateľov: 1808 (k 31.12.2017)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2017:
Narodení: 13
Zomrelí: 14
Prisťahovaní: 42
Odsťahovaní: 38
 
 

Rok 2016

Počet obyvateľov: 1807 (k 31.12.2016)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2016:
Narodení: 14
Zomrelí: 17
Prisťahovaní: 51
Odsťahovaní: 50
 
 

Rok 2015

Počet obyvateľov: 1809 (k 31.12.2015)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2015:
Narodení: 17
Zomrelí: 22
Prisťahovaní: 40
Odsťahovaní: 36
 
 

Rok 2014

Počet obyvateľov: 1817 (k 31.12.2014)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2014:
Narodení: 16
Zomrelí: 18
Prisťahovaní: 52
Odsťahovaní: 46
 
 

Rok 2013

Počet obyvateľov: 1813 (k 31.12.2013)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2013:
Narodení: 15
Zomrelí: 20
Prisťahovaní: 43
Odsťahovaní: 41
 
 

Rok 2012

Počet obyvateľov: 1817 (k 31.12.2012)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2012:
Narodení: 8
Zomrelí: 17
Prisťahovaní: 39
Odsťahovaní: 37
 
 

Rok 2011

Počet obyvateľov: 1824 (k 31.12.2011)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2011:
Narodení: 16
Zomrelí: 23
Prisťahovaní: 27
Odsťahovaní: 24
 
 

Rok 2010

Počet obyvateľov: 1828 (k 31.12.2010)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2010:
Narodení: 13
Zomrelí: 26
Prisťahovaní: 30
Odsťahovaní: 25
 
 

Rok 2009

Počet obyvateľov: 1836 (k 31.12.2009)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2009:
Narodení: 15
Zomrelí: 13
Prisťahovaní: 37
Odsťahovaní: 30
 
 

Rok 2008

Počet obyvateľov: 1827 (k 31.12.2008)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2008:
Narodení: 12
Zomrelí: 18
Prisťahovaní: 29
Odsťahovaní: 23
 
 

Rok 2007

Počet obyvateľov: 1827 (k 31.12.2007)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2007:
Narodení: 18
Zomrelí: 17
Prisťahovaní: 57
Odsťahovaní: 25

Aktuálny územný plán

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE JACOVCE, Zmeny a doplnky č.1, 03/2018

Upozornenie !!

Podrobné mapy územného plánu ktoré sú v nasedujúcom zozname sú v detailnom rozlíšení (veľké súbory) - ich stiahnutie môže trvať dlhší čas ako je obvyklé.

Označenie výkresov na webe Priradený názov výkresu
1. ÚPN Jacovce - Návrh – 03-2012.pdf xxxxxxxxxxxx
2. ÚPN Jacovce - Záväzná časť -03-2012. Pdf xxxxxxxxxxxx
3. ÚPN Jacovce - Tabuľka vyňatia – PPF.pdf xxxxxxxxxxxx
4. 1-50 000.pdf Širšie vzťahy
5. 10 a .pdf Výkres perspektívneho využitia poľnohospodárskych a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely
6. 10 b.pdf Výkres perspektívneho využitia poľnohospodárskych a lesných pozemkov ne nepoľnohospodárske účely
7. 2-kun.pdf Komplexný výkres priestorového usporiadania katastrálneho územia Obce Jacovce
8. 3-kep.pdf Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES
9. 4-STRES.pdf Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, stresové javy
10. 5a-KUN.pdf Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia
11. 5b-Kun.pdf Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou – MREŽA
12. 6a-VOR.pdf Výkres organizácie a regulácie územia s vyznačenými verejnoprospešnými stavbami
13. 6b-VOR.pdf Výkres organizácie a regulácie územia s vyznačenými verejnoprospešnými stavbami – MREŽA
14. 7a-Doprava.pdf Výkres verejného dopravného vybavenia
15. 7b-Doprava.pdf Výkres verejného dopravného vybavenia – MREŽA
16. 8a-Infraštruktúra.pdf Výkres verejného technického vybavenia – elektrifikácia, plynofikácia, telekomunikácie
17. 8b-Infraštruktúra.pdf Výkres verejného technického vybavenia – elektrifikácia, plynofikácia, telekomunikácie - MREŽA
18. 9a-Vodné hospodárstvo Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo
19. 9b-Vodné hospodárstvo Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo - MREŽA
Kostol Božieho milosrdenstva

 

Kostol Božieho milosrdenstva

Kostol Božieho milosrdenstva, postavený v rokoch 2001 - 2003, je najvýraznejšou pamiatkou súčasných Jacoviec. Kostol má šošovkovitý pôdorys, celej stavbe dominuje vysoká veža zakončená zvonicou, v ktorej sú tri zvony. Oltárny obraz Božieho milosrdenstva je dielom akad. maliara Stanislava Dusíka. V interiéri je aj socha Fatimskej Panny Márie.

 

 

Kostol Navštevy Panny Márie 

 

Kostol Navštevy Panny Márie

Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, do štítového priečelia vstavanou, mierne vystupujúcou vežou, pristavanou bočnou kaplnkou a sakristiou. Fasády členia ostrolúke gotické okná a rozety, vežu aj malované lizény. Múry kostola sú spevnené dvoma opornými piliermi. Okenné vitráže vznikli v Brne, mramorový obetný stôl a krstitelnica boli vyrobené v Prahe. V bočnej kaplnke sa nachádza pseudogotický hlavný oltár, ktorý bol pôvodne vo svätyni ostola (oltárny obraz je v súčasnosti umiestnený v budove fary). Po bokoch oltára sú sochy sv. Petra a sv. Pavla, v kaplnke sú aj sochy sv. Antona Paduánskeho, sv. Jozefa, Božského Srdca Ježišovho a Máriinho Nepoškvrneného Srdca.

 

 

 Baroková pieta

 

Baroková pieta

Pieskovcová baroková socha Šaštínskej Panny Márie osadená na štvorcovom podstavci bola postavená r. 1744 a obnovená r. 1933. Na podstavci sú zvyšky nečitateľného nápisu.

 

 

 Socha sv. Jána Nepomuckého

 

Socha sv. Jána Nepomuckého

Pieskovcovú sochu dal roku 1753 postaviť zeman Ján Buricz. Socha s volútovým podstavcom je osadená na novšom širšom obdĺžnikovom pilieri.

 

 

 Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie

 

Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie

Neoklasicistická kaplnka bola postavená po roku 1880 pravdepodobne Sélleyovcami ako ich rodinné mauzóleum. Je to jednoľoďová stavba s polygonálnym uzáverom užšieho presbytéria a nadstavenou vežičkou, v ktrorej je menší zvon uliaty roku 1925. Priečelie zakončené prelamovaným štítom členia pilastre a portál vstupného otvoru s kamennou ušnicovou šambránou. Ostátné fasády členia pilastre a okná s polkruhovým zakončením v profilovaných šambránach s klenákom a podokennourímsou. Výrazná je korunná rímsa.

 

 

Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny

 

Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny

Pamätník bol postavený r. 1947, jeho autorom je topoľčiansky kamenár A. J. Schwab. Na vrchole pamätníka je osadená socha slovenského vojaka, nižšie po bokoch sú dve plastiky modliacich sa anjelov. Na pamätníku sú vyryté mená 32 obetí I. svetovej vojny a 5 obetí II. svetovej vojny.

 

 

 Zvonica

 

Zvonica

Pôvodne tu stála drevená zvonica postavená po roku 1850. Bola to jednoduchá stavba krytá stanovou strechou. Po roku 1948 zvonica zanikla, na jej mieste bola roku 1994 postavená nová murovaná zvonica. Má elipsovitý pôdorys, na každej strane vpadlinu. Zvukové okná sú ostroluké. Vo zvonici je zavesený jeden zvon uliaty roku 1911, ktorý je zasvetený sv. Kataríne.

 

 Schwarzov mlyn

 

Schwarzov mlyn

Mlyn bol postavený niekedy pred rokom 1850, pôvodne bol vodný, neskôr kombinovaný s vodnou turbínou a dnes je plne na elektrický pohon. Má pôvodné zariadenie z prvej polovice 20 – teho storočia a mlynské stroje sú drevené z roku 1948. Vo dvore mlyna stojí pôvodný dom majiteľov a hospodárske budovy, ktoré chátrajú. Pred mlynom je vodný náhon a za ním vodný kanál smerujúci do potoka Chotina.