Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Územný plán a štúdie projektov
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  7.00 - 14.00
Utorok: 7.00 - 14.00
Streda: 7.00 - 14.00
Piatok: 7.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

Aktuálny územný plán

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE JACOVCE, Zmeny a doplnky č.1, 03/2018

Upozornenie !!

Podrobné mapy územného plánu ktoré sú v nasedujúcom zozname sú v detailnom rozlíšení (veľké súbory) - ich stiahnutie môže trvať dlhší čas ako je obvyklé.

Označenie výkresov na webe Priradený názov výkresu
1. ÚPN Jacovce - Návrh – 03-2012.pdf xxxxxxxxxxxx
2. ÚPN Jacovce - Záväzná časť -03-2012. Pdf xxxxxxxxxxxx
3. ÚPN Jacovce - Tabuľka vyňatia – PPF.pdf xxxxxxxxxxxx
4. 1-50 000.pdf Širšie vzťahy
5. 10 a .pdf Výkres perspektívneho využitia poľnohospodárskych a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely
6. 10 b.pdf Výkres perspektívneho využitia poľnohospodárskych a lesných pozemkov ne nepoľnohospodárske účely
7. 2-kun.pdf Komplexný výkres priestorového usporiadania katastrálneho územia Obce Jacovce
8. 3-kep.pdf Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES
9. 4-STRES.pdf Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, stresové javy
10. 5a-KUN.pdf Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia
11. 5b-Kun.pdf Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou – MREŽA
12. 6a-VOR.pdf Výkres organizácie a regulácie územia s vyznačenými verejnoprospešnými stavbami
13. 6b-VOR.pdf Výkres organizácie a regulácie územia s vyznačenými verejnoprospešnými stavbami – MREŽA
14. 7a-Doprava.pdf Výkres verejného dopravného vybavenia
15. 7b-Doprava.pdf Výkres verejného dopravného vybavenia – MREŽA
16. 8a-Infraštruktúra.pdf Výkres verejného technického vybavenia – elektrifikácia, plynofikácia, telekomunikácie
17. 8b-Infraštruktúra.pdf Výkres verejného technického vybavenia – elektrifikácia, plynofikácia, telekomunikácie - MREŽA
18. 9a-Vodné hospodárstvo Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo
19. 9b-Vodné hospodárstvo Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo - MREŽA