Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uverejnené dňa 30.8.2021/EO