Uznesenia z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jacovciach
Uverejnené: 23.3.2021/MP