Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021