Uznesenia zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 9.12.2020