Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce na roky 2021 - 2023