Návrh zmeny č.2 k VZN č.3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce