Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce