Uznesenie z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.9.2020