Objednávka + špecifikácia zákazky : " Materiálno - technické vybavenie chemickej učebne a jej modernizácia v ZŠ Jacovce - IKT"