Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019