Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Jacovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa