Rok 2021

VZN č. 4/2021 o chove a držaní zvierat na území obce Jacovce

VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

VZN č.2/2021 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce

VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Jacovce

 

Rok 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce

VZN č. 8/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce

VZN č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

VZN č.6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Jacovce

VZN č. 5/2020 o nakladaní s bytovým fondom obce Jacovce

VZN č.4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

Zmena č.2 k VZN č.3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

Zmena č.1 k VZN č.3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Jacovce

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Jacovce

 

Rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jacovce

VZN č. 9/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce

VZN č. 7-2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jacovce

VZN č. 5/2019 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jacovce

VZN č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Jacovce

VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v Obci Jacovce

VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce 

Dodatok č. 1 k VZN obce č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce  

 

Rok 2018

VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje "Záväzná časť Územného plánu Obce Jacovce - zmeny a doplnky č. 1 

VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce 

VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce 

VZN č. 4/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

 

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Jacovce

 

Rok 2016

VZN č. 5/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Jacovce zo dňa 23.6.2016

VZN č. 6/2016 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 7/2016 o verejnom poriadku a životnom prostredí Obce Jacovce

VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Jacovce

 

Rok 2015

VZN č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Jacovce

 

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o miestnej dani za predajné automaty na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o dani za psa na území Obce Jacovce

 

Rok 2013

VZN č.1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jacovce

 

Rok 2012

VZN č.1/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Jacovce"

 

Rok 2011

VZN č.5/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Obce Jacovce

VZN č.2/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb