Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Všeobecne záväzné nariadenia obce
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  7.00 - 14.00
Utorok: 7.00 - 14.00
Streda: 7.00 - 14.00
Piatok: 7.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

 

Rok 2023

Sadzobník rozhlasových služieb poskytovaných obcou Jacovce

VZN č. 10/2023 o zrušení VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce a Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce

VZN č. 9/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce

VZN č. 08/2023 o zrušení VZN č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jacovce

VZN č. 7/2023 o miestnej dani znehnuteľnosti na území obce Jacovce

VZN č. 6/2023 o miestnej dani za ubytovanie na území obce Jacovce

VZN č. 5/2023 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území obce Jacovce

VZN č. 4/2023 o dani za psa na území obce Jacovce

VZN č. 2-2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

 

Rok 2022

VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce.

VZN č. 6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce.

VZN č.4/2022 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce

VZN č. 3/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v Obci Jacovce

VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

 

Rok 2021

VZN č. 7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

VZN č. 6/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce

VZN č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jacovce

VZN č. 4/2021 o chove a držaní zvierat na území obce Jacovce

VZN č.2/2021 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce

VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Jacovce

 

Rok 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce

VZN č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

VZN č.6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Jacovce

VZN č. 5/2020 o nakladaní s bytovým fondom obce Jacovce

VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Jacovce

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Jacovce

 

Rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jacovce

VZN č. 9/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce

VZN č. 5/2019 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jacovce

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v Obci Jacovce

 

Rok 2018

VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje "Záväzná časť Územného plánu Obce Jacovce - zmeny a doplnky č. 1 

VZN č. 4/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

 

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Jacovce

 

Rok 2016

VZN č. 5/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Jacovce zo dňa 23.6.2016

VZN č. 6/2016 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Jacovce

 

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o miestnej dani za predajné automaty na území Obce Jacovce

 

Rok 2012

VZN č.1/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Jacovce"

 

Rok 2011

VZN č.5/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Obce Jacovce

VZN č.2/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb