Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Hlavný kontrolór
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

 

Rok 2023

Sadzobník rozhlasových služieb poskytovaných obcou Jacovce

VZN č. 10/2023 o zrušení VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce a Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce

VZN č. 9/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce

VZN č. 08/2023 o zrušení VZN č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jacovce

VZN č. 7/2023 o miestnej dani znehnuteľnosti na území obce Jacovce

VZN č. 6/2023 o miestnej dani za ubytovanie na území obce Jacovce

VZN č. 5/2023 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území obce Jacovce

VZN č. 4/2023 o dani za psa na území obce Jacovce

VZN č. 2-2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

 

Rok 2022

VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce.

VZN č. 6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce.

VZN č.4/2022 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce

VZN č. 3/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v Obci Jacovce

VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

 

Rok 2021

VZN č. 7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

VZN č. 6/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce

VZN č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jacovce

VZN č. 4/2021 o chove a držaní zvierat na území obce Jacovce

VZN č.2/2021 o verejnom poriadku a životnom prostredí obce Jacovce

VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Jacovce

 

Rok 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce

VZN č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

VZN č.6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Jacovce

VZN č. 5/2020 o nakladaní s bytovým fondom obce Jacovce

VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Jacovce

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Jacovce

 

Rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jacovce

VZN č. 9/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce

VZN č. 5/2019 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jacovce

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obce a o číslovaní budov v Obci Jacovce

 

Rok 2018

VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje "Záväzná časť Územného plánu Obce Jacovce - zmeny a doplnky č. 1 

VZN č. 4/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

 

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Jacovce

 

Rok 2016

VZN č. 5/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Jacovce zo dňa 23.6.2016

VZN č. 6/2016 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Jacovce

 

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o miestnej dani za predajné automaty na území Obce Jacovce

 

Rok 2012

VZN č.1/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Jacovce"

 

Rok 2011

VZN č.5/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Obce Jacovce

VZN č.2/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

 

 

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2021-2023 a schválený rozpočet obce Jacovce na roky 2024-2026

     rozpocet

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2020-2022 a schválený rozpočet obce Jacovce na roky 2023-2025

     rozpocet

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2019 - 2021 a Rozpočet na roky 2022 - 2024

     rozpocet

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2018-2020 a Rozpočet obce Jacovce na roky 2021-2023

     rozpocet

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2017 - 2019 a návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

     rozpocet

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 

Rozpočet Obce Jacovce za roky 2016 - 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019-2021

     rozpocet

 

Rozpočet Obce Jacovce - roky 2015 – 2020

     Príjmy     Výdavky

 

Záverečný účet Obce za rok 2017

Záverečný účet Obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2015

Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2014

Ing. Ľuboš Štrba

email: hlavnykontrolor@obecjacovce.sk


Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a)

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva, 
b) starostu, 
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, 
d) iného zamestnanca obce,

 

Rozsah kontrolnej činnosti

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f)

 

Kontrolnej činnosti podlieha

a) obecný úrad, 
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27.

 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, 
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, 
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.