Sadzobník správnych poplatkov a ostatných poplatkov


Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska


Prevádzkový poriadok tenisového ihriska


Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022 


Smernica č. 3/2015 o zásadách podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


Povodňový plán záchranných prác Obce Jacovce (aktualizácia jún 2017)

Štatút Obce Jacovce 


Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jacovciach 


Rokovací poriadok Osobitnej komisie na Ochranu verejného záujmu 


Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jacovciach 


Zásady hospodárenia s majetkom Obce 


Štatút obecnej knižnice v Jacovciach Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Jacovce na roky 2015 - 2022 Postup obce Jacovce pri uplatňovaní zákona 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov