Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Tlačivá
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

Pomoc pre Ukrajinu - ubytovanie

 

Čestné vyhlásenie opravnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi

Výkaz FO o výške príspevku za ubytovanie odídenca

Výkaz PO o výške príspevku za ubytovanie odídenca

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi  

 

 

EVIDENCIA BUDOV

 

URČENIE SÚPISNÉHO a ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

ZRUŠENIE alebo ZMENA SÚPISNÉHO a ORIENTAČNÉHO ČÍSLA 

 

 

MIESTNE KOMUNIKACIE

 

DOPRAVNÉ ZNAČENIE - ŽIADOSŤ

ROZKOPÁVKOVÉ POVOLENIE

ZJAZD Z MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE 

 

 

PRÁVNICKÉ OSOBY - PREVÁDZKY

 

OZNÁMENIE O UKONČENÍ PREVÁDZKY 

OZNÁMENIE ZRIADENIA PREVÁDZKY 

SÚHLAS S LETNOU TERASOU

 

 

SHR

 

OSVEDČENIE O ZÁPISE SHR

POTVRDENIE O ZÁPISE SHR

 

 

STAVEBNÝ ÚRAD

 

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY 

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY SPOJENÉ S UŽÍVANÍM 

Drobná stavba - Stanovisko vlastníka-užívateľa susednej nehnuteľnosti 

Drobná stavba - Súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti s uskutočnením drobnej stavby 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - Domová studňa 

ODSTRÁNENIE STAVBY (Búracie povolenie) 

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY 

POTVRDENIE O VEKU STAVBY + ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY 

PREDĹŽENIE TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY 

PREHLÁSENIE - VZDANIE SA ODVOLANIA 

REKLAMNÁ STAVBA do 3 m2 - Ohlásenie drobnej stavby 

REKLAMNÁ STAVBA nad 3 m2 - Stavebné povolenie 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebné povolenie - Stanovisko vlastníka-užívateľa susednej nehnuteľnosti 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

ÚZEMNOPLÁNOVACIA INFORMÁCIA 

VODNÁ STAVBA - STUDŇA 

VYHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORA 

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO 

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

POVOLENIE STAVBY MZZO 

POVOLENIE UŽÍVANIA STAVBY MZZO 

SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN 

SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN - verejná zeleň

 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

 

Žiadost o posúdenie odkázanosti na socialnu sluzbu

 

 

DANE A POPLATKY

 

Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku za komunálny odpad

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa ....

Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka