Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Aktuality
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

images/banery/01a.jpg

Do 31. januára 2022 je potrebné priniesť na obecný úrad vyplnené tlačivo Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka ..., kde je nutné vyplniť všetky údaje. Je potrebné uviesť všetkých občanov, ktorí bývajú v spoločnej domácnosti. V prípade, že budete požadovať zníženie/odpustenie poplatku, vyplníte tlačivo Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku ... K žiadosti priložte doklady, ktoré potvrdzujú tieto skutočnosti. Bez priložených dokladov bude poplatok vyrubený v plnej výške.

Vyššie uvádzané tlačivá boli vložené ako príloha v Jacovskom hlásniku č. 2 , sú uverejnené na webovej stránke obce Jacovce, ale je možné si ich vyzdvihnúť aj priamo na úrade. Vyplnené tlačivá je možné vložiť aj do poštovej schránky, ktorá je umiestnená vpravo od vchodových dverí obecného úradu.

Výška poplatku na rok 2022 je 39,80 eur/osoba, ktorý stále neodráža reálne náklady obce na likvidáciu odpadu. Objem odpadu v našej obci každým rokom extrémne narastá, čo sa odráža v nákladoch na jeho likvidáciu. V tomto roku sa budeme zameriavať na kontrolu separovania odpadu. Našou prioritou je znížiť obsah odpadu v čiernych nádobách, pretože tento sa ukladá na skládky a práve skládkovanie je najdrahšia možnosť ako odpady likvidovať. Podľa vykonanej analýzy je stále 40% odpadu v čiernej nádobe bioodpad, ktorý patrí do hnedej nádoby. Žiadame preto občanov, aby dôsledne začali triediť všetky zložky odpadu. Budú prebiehať fyzické kontroly separovania jednotlivých domácností. V priebehu roka pristupujeme k váženiu zmesového komunálneho odpadu (čierna nádoba) za každú domácnosť.

 

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Farská 288/6
956 21 Jacovce

Tel.: 038/530 10 82
E-mail.: sekretariat@obecjacovce.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
Jaroslav Božik

Starosta obce


Tel.: 038/536 84 31
Mobil: 0911 268 854
E-mail.:
starostaobce@obecjacovce.sk
Magdaléna Plačková
Referent správy úradu


Tel.: 038/530 10 82
Mobil: 0911 607 171
E-mail.:
sekretariat@obecjacovce.sk
Zdena Bošanská
Referent daní, poplatkov
komun. odpadu a kultúry

Tel.: 038/536 84 35
Mobil: 0911 507 171
E-mail.:
kultura@obecjacovce.sk
 
Daniela Kúdelová
Referent ekonomiky a účtovníctva

Tel.: 038/536 84 34
Mobil: 0911 705 454
E-mail.:
uctovnictvo@obecjacovce.sk
Viera Osúchová
Referent správy majetku
miezd, sociálnych vecí
a informatiky

Tel.: 038/536 84 33
Mobil: 0911 577 171
E-mail.:
mzdy@obecjacovce.sk
Bc. Hana Kajanová
Referent stavebný a životného prostredia

Tel.: 038/536 84 32
Mobil: 0911 527 171
E-mail.:
stavby@obecjacovce.sk