Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Aktuality
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

images/banery/01a.jpg

Výsledky testovania na COVID - 19 zo dňa 10.04.2021 v Jacovciach

Počet otestovaných osôb spolu: 395
z toho počet pozitívnych osôb: 1
percento pozitivity: 0,25 %


Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení hladkého priebehu testovania, ako aj všetkým občanom za trpezlivosť a zodpovednosť pri dodržiavaní súčasne platných epidemiologických opatrení.
Teší nás, že dbáte na bezpečnosť a ochranu zdravia nielen seba, ale aj svojich blízkych.

 

 

OZNAM PRE KLIENTOV
ZÁKAZ VSTUPU DO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV VEREJNEJ BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
od 20.marca 2021 do 28. apríla 2021


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVOD-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku č. 132, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. e), s), x) a z) zákona opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Zákaz sa nevzťahuje na výnimky vyplývajúce z uvedenej vyhlášky.

Jaroslav Božik
starosta obce

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch bude do Vašich poštových schránok doručená obálka, ktorá obsahuje platobný výmer na zaplatenie poplatku za komunálny odpad. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a zákaz vychádzania, je v súčasnej dobe nutné uhrádzať poplatky za odvoz odpadu prevodom na účet obce Jacovce:
SK06 5600 0000 0090 0772 0001,
konštantný symbol 0308, variabilný symbol je uvedený v rozhodnutí.

Po vyplnení priloženej poštovej poukážky je možné platiť aj na pošte.

Žiadame občanov, aby na obecný úrad chodili uhrádzať poplatky len vo výnimočných prípadoch a to v pondelok, v stredu alebo v piatok, počas úradných hodín.

 

Oznamujeme občanom, že od 8.2.2021 je znovuotvorený zberný dvor v štandardných otváracích hodinách, ktoré platia počas celého roka.

Pondelok: 13,00 - 17,00
Piatok: 08,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Sobota: 08,00 -14,00

Žiadame občanov o dodržiavanie platných opatrení vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

 

 

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Jacovce

ITMS2014+: 311071AHX7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce

Miesto realizácie: Obec Jacovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.5917, 18.13685)
  • Bod 2 Zdravotné stredisko a Detské ihrisko- Externý AP (48.5929, 18.13601)
  • Bod 3 Námestie obce- Externý AP (48.59058, 18.13553)
  • Bod 4 Futbalový štadión- Externý AP (48.58973, 18.13805)
  • Bod 5 Areál Základnej školy- Externý AP (48.59149, 18.13391)
  • Bod 6 Telocvičňa- Externý AP (48.59165, 18.13474)
  • Bod 7 Cintorín- Externý AP (48.58937, 18.14014)
  • Bod 8 Autobusová zastávka Mlyn- Externý AP (48.58377, 18.13903)
  • Bod 9 Autobusová zastávka- Externý AP (48.5919, 18.13035)
  • Bod 10 Bývalá Drobná prevádzka- Externý AP (48.59104, 18.13692)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 18.12.2020.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Farská 288/6
956 21 Jacovce

Tel.: 038/530 10 82
E-mail.: sekretariat@obecjacovce.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
Jaroslav Božik

Starosta obce


Tel.: 038/536 84 31
Mobil: 0911 268 854
E-mail.:
starostaobce@obecjacovce.sk
Magdaléna Plačková
Referent správy úradu


Tel.: 038/530 10 82
Mobil: 0911 607 171
E-mail.:
sekretariat@obecjacovce.sk
Zdena Bošanská
Referent daní, poplatkov
komun. odpadu a kultúry

Tel.: 038/536 84 35
Mobil: 0911 507 171
E-mail.:
kultura@obecjacovce.sk
 
Daniela Kúdelová
Referent ekonomiky a účtovníctva

Tel.: 038/536 84 34
Mobil: 0911 705 454
E-mail.:
uctovnictvo@obecjacovce.sk
Eva Ondrková
Referent správy majetku
miezd, sociálnych vecí
a informatiky

Tel.: 038/536 84 33
Mobil: 0911 577 171
E-mail.:
mzdy@obecjacovce.sk
Bc. Hana Kajanová
Referent stavebný a životného prostredia

Tel.: 038/536 84 32
Mobil: 0911 527 171
E-mail.:
stavby@obecjacovce.sk