• banner01
  • banner04

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o miestnej dani za predajné automaty na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o dani za psa na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnej dani z nehnuteľností na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad poskytované Obcou Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č.2 /2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce JACOVCE.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Meniny má: Irma
Zajtra: Leopold

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: