• banner01
  • banner04


Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

Žiadosť o prenájom nájomného bytu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o vydanie osvedčenie o zápise do evidencie SHR

 

 

Tlačivá stavebného úradu Obce Jacovce


NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA O: umiestnení stavby* /rozhodnutia o využívaní územia* /rozhodnutia o chránenom území alebo ochrannom pásme /o stavebnej uzávere

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY + STANOVISKO VLASTNÍKA SUSEDNEJ NEHNUTEĽNOSTI

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV ÚPRAV* /OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC*

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN VO VEREJNEJ ZELENI NA ÚZEMÍ OBCE JACOVCE

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZÁVÄZNÉHO STANOVISKA

ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ROZKOPÁVKY

ŽIADOSŤ O POVOLENIE VODNEJ STAVBY (STUDNE)

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

OHLÁSENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY A ŽIADOSŤ O JEJ POVOLENIE + STANOVISKO VLASTNÍKA SUSEDNEJ NEHNUTEĽNOSTI

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE SÚPISNÉHO / ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODSTRÁNENIA STAVBY (BÚRACIE POVOLENIE)

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE + STANOVISKO VLASTNÍKOV SUSEDNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO/ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O VEKU STAVBY

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU K POVOLENIU ALEBO K UŽÍVANIU STAVBY MZZO

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ČIASTOČNÚ/ÚPLNÚ UZÁVERU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

ŽIADOSŤ O URČENIE DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Meniny má: Bernard
Zajtra: Zita

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: