VZN
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Rok 2019

Dodatok č. 1 k VZN obce č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce  

 

Rok 2018

VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje "Záväzná časť Územného plánu Obce Jacovce - zmeny a doplnky č. 1 

VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce 

VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce 

VZN č. 4/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

 

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Jacovce

VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce

VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce

VZN č. 4/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN č. 5/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce.

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Jacovce zo dňa 11.12.2017

 

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Jacovce - 29.2.2016

VZN č.2/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Školská 5, Jacovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce - 29.2.2016

VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce - 28.4.2016

Zmena č.1 VZN č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania - 28.4.2016

VZN č.4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce zo dňa 23.6.2016

VZN č. 5/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Jacovce zo dňa 23.6.2016

VZN č. 6/2016 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 7/2016 o verejnom poriadku a životnom prostredí Obce Jacovce

VZN č.8/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce

VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Jacovce

 

Rok 2015

VZN č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

VZN č. 7/2015 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce

VZN č.6/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce

VZN č. 5/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce

VZN č.4/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce

VZN č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Jacovce

VZN č. 2/2015 - Štatút Obce Jacovce

VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Školská 5, Jacovce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

 

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o miestnej dani za predajné automaty na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o dani za psa na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnej dani z nehnuteľností na území Obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad poskytované Obcou Jacovce

Všeobecne záväzné nariadenie č.2 /2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce JACOVCE.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

 

Rok 2013

VZN č.8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce zo dňa 12.12.2013

VZN č.7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jacovce zo dňa 12.12.2013

VZN č. 6/2013 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Školská 5, Jacovce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce zo dňa 12.12.2013

VZN č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce zo dňa 26.9.2013

VZN č.4/2013 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania zo dňa 26.9.2013

VZN č.3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jacovce

VZN č.1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jacovce

 

Rok 2012

VZN č.3/2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou

Zmena VZN č.1/2007 Štatút obce Jacovce zo dňa 11.10.2012

VZN č.2/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce JACOVCE

VZN č.1/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Jacovce"

Zmena VZN č.4/2009 o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške úhrady

Zmena VZN č.1/2007 - Štatút obce Jacovce

 

Rok 2011

VZN č.7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.6/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou

VZN č.5/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Obce Jacovce

VZN č.4/2011 pre určovanie poplatkov v prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku

VZN č.3/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č.2/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č.1/2011 - prevádzkový poriadok pohrebiska obce Jacovce

 

Rok 2010

Zmena VZN č.8.2005 o odpadoch zo dňa 18.11.2010