Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Pripravovaný projekt - Zelené obce Slovenska - rok 2020
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Samospráva našej obce sa už niekoľko rokov kontinuálne potýka s úbytkom počtu stromov na svojom území a z uvedeného dôvodu chceme využiť možnosť poskytnutia podpory zo Slovenskej agentúry životného prostredia ako odbornej organizácie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v rámci národného projektu – Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. Predmet podpory je viazaný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb, prostredníctvom ich realizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry na základe schválenej žiadosti o poskytnutie podpory, ktorej súčasťou je realizačný projekt výsadby. Obnova a budovanie zelenej infraštruktúry sa v národnom projekte Zelené obce, viaže na realizáciu vegetačných prvkov vo vymedzenom priestore – mimo chránených území /v obci Jacovce – v zastavanom území obce/. Obec v spolupráci s autorom realizačného projektu – odborne spôsobilou osobou podľa § 55 Zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov navrhla dve zóny na výsadbu, a to plochu z vonkajšej strany oplotenia cintorína, kde sú v súčasnosti vysadené už prerastené a prestarlé ruže šípové a plochu – zelené pásy, resp. ostrovčeky zelene popri cestnej komunikácii na ulici Májovej /smer od Tovarník – pravá strana, až po odbočku na miestny cintorín/. Projektovým zámerom je oživiť priestor pri miestnom cintoríne vysadením sadeníc Tisu obyčajného /Taxus baccata/, ktorý má vajcovitý tvar a veľmi dobre znáša rez, čo v našom prípade sa uplatní pri zámere upravovať túto zeleň do vyhovujúceho tvaru. Sadenice hlohu obyčajného /Crataegus laevigata/ a hlohu jednosemenného /Crataegus monogyna/ sú navrhované na výsadbu do zelených pásov popri cestnej komunikácii na ulici Májovej. Drevina je nenáročná na pôdne podmienky, dobre rastie a vyhovuje jej slnečné stanovište. Kvety hlohu obyčajného sú biele a hlohu jednosemenného sú ružové. Plody sú sýtočervené guľaté malvice. Dreviny vysadené na týchto plochách budú plniť klimatickú funkciu, kedy dreviny vplývajú na mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy, zvyšovaním relatívnej vzdušnosti vlhkosti, zvyšovaním kondenzácie vodných pár, zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu, zachytávaním prachu a v neposlednom rade budú plniť funkciu ekologickú /hniezdenie a obživa pre množstvo vtákov, a  pod./ Odborníkov na výsadbu zabezpečí Slovenská agentúra životného prostredia. Obec v blízkej budúcnosti plánuje po výsadbe navrhovanej zelene na týchto zelených pásoch realizovať aj rozšírenie /doplnenie/ vjazdov do domov a to doplnením zatrávňovacej dlažby v týchto zelených pásoch, z dôvodu jednotného riešenia daného územia. Zvolené miesta realizácie sú zaujímavé už len z toho dôvodu, že výsadba určite poteší oko všetkých našich občanov a návštevníkov a taktiež ľudí prechádzajúcich cez našu obec. Projekt by mal slúžiť všetkým, ktorí majú radi prírodu a všetko živé a krásne. Hlavnou prioritou obce a cieľom je zlepšovať zdravé životné prostredie a zlepšovať estetický vzhľad obce Jacovce.

Vizualizácia plôch: