Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Aktuality
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

images/01.jpg

Dôležitý oznam pre občanov obce 

Spaľovanie lístia, konárov a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti

Dôrazne upozorňujeme občanov, ktorí  pália odpad zo záhrad, trávu, konáre či vňate, že dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie obťažovať  susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom a podobne. Zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Každý rok sa však nájdu nezodpovední jednotlivci, ktorí tento zákaz nerešpektujú. Poškodzujú tak životné prostredie a ohrozujú seba i okolie. Spaľovanie odpadu je aj porušovaním všeobecne záväzného nariadenia Obce Jacovce č. 1/2016 článok 6 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Jacovce, ale aj zákona o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených. Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôžu občania skompostovať, je možné odovzdať na zberný dvor  na ulici Májovej počas prevádzkových hodín :

Pondelok: 13:00 – 17:00
Piatok: 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre, ale aj odpad z domácnosti – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta. Ak vidíte, že niekto týmto spôsobom spaľuje odpad alebo sa odniekiaľ  šíri nepríjemný dym, upovedomte o tom obecný úrad.

Zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti upravujú aj tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 

 

Fotogalérie z posledných akcií obce Jacovce

 

 

Starí rodičia sú dar z neba - 19.10.2019

Čítať viac

Hody 2019

Čítať viac

15. jún 2019 - XIII. ročník Jacovskej varešky

Čítať viac

Športové popoludnie : "Vypni mobil a poď .....

Čítať viac

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Farská 288/6
956 21 Jacovce

Tel.: 038/530 10 82
E-mail.: sekretariat@obecjacovce.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
Jaroslav Božik

Starosta obce


Tel.: 038/536 84 31
Mobil: 0911 268 854
E-mail.:
starostaobce@obecjacovce.sk
Magdaléna Plačková
Referent správy úradu


Tel.: 038/530 10 82
E-mail.:
sekretariat@obecjacovce.sk

Zdena Bošanská
Referent daní, poplatkov
komun. odpadu a kultúry

Tel.: 038/536 84 35
E-mail.:
kultura@obecjacovce.sk

Daniela Kúdelová
Referent ekonomiky a účtovníctva

Tel.: 038/536 84 34
E-mail.:
uctovnictvo@obecjacovce.sk

Eva Ondrková
Referent správy majetku
miezd, sociálnych vecí
a informatiky

Tel.: 038/536 84 33
E-mail.:
mzdy@obecjacovce.sk

Mgr. Ing. Daniela Krchňavá
Referent stavebný a životného prostredia

Tel.: 038/536 84 32
E-mail.:
stavby@obecjacovce.sk